Historien om Hf. Kalvebod

Haveforeningen Kalvebod er etableret 1. maj 1920. Arealet er et tidligere lossepladsareal, hvor der formentlig allerede var noget byggeri inden der blev oprettet lejekontrakt i 1920.
Det har fra starten af været en del af lejekontrakten, at arealet skulle anvendes til havedyrkning og ikke til helårsbeboelse, men det har også fra starten af været sådan, at arealet faktisk blev benyttet til helårsbeboelse, hvilket har været kendt af kommunen.

Haveforeningen Kalvebod er ikke med i folketællingen fra 1921, men i 1925 er der registreret beboere i området. Det kan ikke siges, om optællingen er komplet og om tallet er præcist, men der er registreret faste beboere i 25 enheder i foreningen, og en del af disse angiver også at have boet på samme adresse året forinden. Husstandsstørrelserne varierer fra 1-6 personer, og der er således allerede skolesøgende børn i området. Omfanget af helårsbeboelse øges i de efterfølgende årtier.

Ved folketællingen i 1955 er der registreret 127 husstande i haveforeningen, og af disse er 90 helårsbeboede. Husstandsstørrelsen varierer fra 1-8 personer. De fleste er dog i størrelsen 3-6 personer. Der er således ganske mange børn i området.

Hf. Kalvebod 1954. Foto fra Kbhkort.kk.dk

Da man i 1968 indfører CPR-systemet, registrerer man borgere i dette nye system, og her er der talrige tilmeldinger i Haveforeningen Kalvebod. I de registreringer, det har været muligt at finde, er der tilmeldt 75-80 husstande til folkeregistret i Kalvebod. Det vil altså sige, at antallet af husstande er faldet siden folketællingen i 1955. Dette fald i husstande skyldes, at en række husstande er blevet nedlagt i forbindelse med fredningen af Valbyparken, for at gøre plads til etablering af en legeplads på arealet nord for den nuværende matr.nr. 2C. 27 husstande med 89 beboere blev opsagt og de 24 af dem, der var helårsbeboede, blev genhuset andetsteds. Daværende overborgmester, Urban Hansen, forsøgte ellers at få legepladsen placeret et andet sted, så opsigelserne kunne undgås, men dette var ikke muligt at få gennemført.

Hf. Kalvebod og offentlig trafik. Fra Google Map.
I 1964 er kun en mindre del af haveforeningen med i fredningen af Valbyparken, da man havde trukket grænsen efter det forventede forløb af den planlagte vestmotorvej. Dette vejprojekt ville formentlig have medført nedlæggelse af hele eller det meste af haveforeningen, men i 1965 udgår disse planer og fredningsgrænsen ændres.
I dokumenter fremgår det, at Københavns kommune har håbet, at haveforeningen ikke kunne opretholdes alligevel – dette har også været fremført for Fredningsnævnet, men nævnet har afvist at stille krav om fjernelse.
I 1991 indgår der i kommuneplanen bestemmelser, der skal bane vejen for lovliggørelse af helårsbeboede haveboliger. I 1997 gennemføres kloakering af haveforeningen for at sikre en miljømæssig standard svarende til helårsboliger. Kolonihaver er normalt ikke kloakerede i København.
I 2001 gennemførtes lov om kolonihaver, og kommunerne skulle som udlejere til haveforeningerne tage stilling til, om disse skal være varige eller ikke-varige. Københavns kommune vurderede, at en række foreninger, der havde lejekontrakter som kolonihaver, reelt for længe siden var overgået til at være helårsbeboelse.
Det blev besluttet at disse foreninger indmeldes som ikke-varige og at en lovliggørelsesproces med brandsikring, lokalplanregulering af bebyggelsen, nye lejekontrakter mv. sættes i gang. Hf. Kalvebod er derfor ikke omfattet af lov om kolonihaver som varig.
Den besluttede lovliggørelsesproces er tilendebragt med gode resultater for de øvrige helårsbeboede haveforeninger, der ikke er omfattet af en fredning. Denne proces har indtil videre ikke kunnet lade sig gøre for Hf. Kalvebod, men i juni 2019 blev der vedtaget en fredningsdeklaration, hvori det beskrives, at Hf. Kalvebod må anvendes til helårsbeboelse.

Lidt om dagligdagen i Hf. Kalvebod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top